Regulamin sklepu

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA KLINIKI MEDICAL ESTHETIC LINE

§ 1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”),

2. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Medical Esthetic Line Karina Liberska („Medical Esthetic Line”) z siedzibą w Poznaniu 61-622, ul. Naramowicka 31B/101.

3. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

1. Voucher jest dokumentem, który umożliwia płatność za usługę świadczoną przez Medical Esthetic Line w ramach jej działalności lub realizację wybranych usług, uzyskania wskazanej zniżki na wykonywane przez Medical Esthetic Line usługi bądź sprzedawane produkty

2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela. Zawiera rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią kwotę do wykorzystania, indywidualny numer.  Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.

3. Voucher można zakupić osobiście w siedzibie kliniki – adres: ul. Naramowicka 31B/101, 61-622 Poznań lub za pośrednictwem strony internetowej www.estheticline.pl

4. Voucher jest ważny  6 (sześć) miesięcy od dnia jego wystawienia/wydania.

5. Z jednego Vouchera może korzystać tylko jedna osoba.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Jeśli wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi lub zamianie na gotówkę.

7. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy gotówką, kartą płatniczą lub debetową, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Kliniki Medical Esthetic Line, obowiązującym w dniu realizacji vouchera.

8. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na voucherze.

9. Udzielone Klientowi vouchery, rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.

10. Przy zakupie jednego zabiegu klient posiadający Voucher ma prawo do wykorzystania wyłącznie jednego Vouchera.

11. Voucher kwotowy, dodatkowo objęty zniżką kwotową lub procentową, nie może być wykorzystany jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat lub których wartość została zmniejszona w innej formie.

12. Ponadto, Voucher kwotowy, dodatkowo objęty zniżką kwotową lub procentową, nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe, objęte zniżką kwotową lub procentową, znajdujące się w ofercie Medical Esthetic Line.

13. Vouchery są realizowane na wszystkie świadczone usługi świadczone przez Medical Esthetic Line, chyba że Voucher bezpośrednio określa wskazany zabieg.

§ 3

1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z Medical Esthetic Line, umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.

2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi w recepcji kliniki.

3. Medical Esthetic Line realizuje usługę objętą Voucherem, wydaje towar, udziela zniżki bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania przed wykonaniem usługi.

4. Medical Esthetic Line zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.

5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.

6. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w §2 pkt.4 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Medical Esthetic Line z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

7. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie Vouchera. W takim wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania jego duplikatu.

§ 4

Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:

a) Voucher stanowi własność firmy Medical Esthetic Line Karina Liberska,

b) Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, 

c) Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać ani w inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Vouchera.

d) Voucher przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na Voucherze lub osobę, której prawo do skorzystania z Vouchera zostało przyznane przez Medical Esthetic Line na podstawie odrębnej umowy, w związku z którą został wydany Voucher.

e) Posiadaczowi Vouchera nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na Voucherze, w tym informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności związanych z Voucherem,

f) Posiadaczowi Vouchera nie wolno korzystać z niego w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 5

1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie (w szczególności na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@estheticline.pl) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty realizacji vouchera.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§ 6

1. W celu prawidłowego wykonania przez Medical Esthetic Line Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza Medical Esthetic Line przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Medical Esthetic Line, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.) Medical Esthetic Line oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).

3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Medical Esthetic Line na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-nych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Medical Esthetic Line Karina liberska, z siedzibą w Poznaniu 61-622, ul. Naramowicka 31B/101 o nr NIP: 5961221727.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

8. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

§ 8

1. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Kliniki Medical Esthetic Line oraz na stronie internetowej www.estheticline.pl

4. Medical Esthetic Line zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.