Reklamacje

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy, prosimy o skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie i przesłanie go na adres:

Medical Esthetic Line Karina Liberska
ul. Naramowicka 31B/101
61-622 Poznań

lub

na adres mailowy: sklep@estheticline.pl.

Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu na zasadach opisanych w Regulaminie, przy czym zobowiązany jest dokonać zwrotu produktu.

  • Reklamację prosimy przesłać na adres:

Medical Esthetic Line Karina Liberska
ul. Naramowicka 31B/101
61-622 Poznań

 lub

na adres mailowy: sklep@estheticline.pl.

W reklamacji prosimy o wskazanie jednego z żądań:

  1. Nieodpłatnej wymiana towaru na nowy,
  2. Obniżenia ceny towaru ze wskazaniem kwoty obniżenia
  3. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy (jeśli wada była istotna).

Do reklamacji konieczne jest dołączenie dowodu zakupu lub wskazanie danych umożliwiających identyfikacje zamówienia.

  • Odpowiedź Sklepu na reklamację lub odstąpienie od umowy

Reklamacja

W ciągu 14 dni Sklep poinformuje Kupującego o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Klient jest zobowiązany do odesłania Produktu w ramach reklamacji na adres siedziby Sklepu. Koszty odesłania w przypadku Konsumenta ponosi Sklep.

Odstąpienie od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Kupujący zwraca reklamowany towar, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

  • gdy Klient w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie towaru (art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego).
  • gdy towar nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 556(1) § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 557 § 3 Kodeksu cywilnego).